Rangordning efter 1814

Den första svenska rangordningen utfärdades av Karl XI:s förmyndarregering 1672. Den innehöll nio klasser från fältmarskalken ner till hovmarskalken. Allt för få personer omfattades och därför kom rangordningen att revideras redan 1680.

Den nya rangordningen omfattade 28 klasser, började med fältmarskalken och slutade med ryttmästare, kaptener och assessorer i kollegierna. Ytterligare justeringar gjordes 1688, 1689 och 1696. Efter det bestod rangordningen av 40 klasser. Lägst var generalguvernementskamrerare och assessorer i landsrätten.
En helt ny rangordning lades fram 1714, men den saknade kung Karl XII:s underskrift. Den kom dock att användas och stod som förebild för den kommande rangordningen.
Den som här beskrivs har sin grund i författningen från 1809 men byggdes ut under hela 1800-talet för att passa de förändringar som ägde rum.
Som modern läsare får man en bra inblick i hur 1800-talets samhälle fungerade och vilka sektorer som värderades. Men här måste också sägas att ingen privat företagsamhet finns upptecknad eftersom rangrullan endast omfattar statens verksamhet.

De, som stå över all rang.

Excellenser: Statsministern, Ministern för utrikes ärendena och Riksmarskalken, Statsråd, Serafimerriddare.

1 Fältmarskalks rang.

Fältmarskalkar, Överstekammarherren, Överhovställmästaren, Överhovjägmästaren.

2 Klassen var ledig.

3 Klassen var ledig.

4 Generals rang.

Generaler, Presidenter, Amiraler, Överståthållaren i Stockholm, Chefen över DD KK Kronprinsens och Kronprinsessans hov.

5 Generallöjtnants rang.

Justitieråd, Generallöjtnanter, Vice Amiraler, Överste Kammarjunkare, Förste Hovmarskalkar, Förste Hovstallmästare, Överkammarherrar hos DD MM Drottningen, Förste Stallmästare.

6 Rang mellan Generallöjtnant och Generalmajor.

Justitiekanslern, Justitieombudsmannen.

7 Generalmajors rang.

Generaldirektören i Kungl. fångvårdsstyrelsen, Generalmajorer, Generalintendenten, Generalkrigskommisarien, Generalfältläkare, Konteramiraler, Generallotsdirektören, Landshövdingar, Underståthållaren i Stockholm, Generaltulldirektören, Generaldirektören i Kungl. Medicinalstyrelsen, Hovmarskalkar, Ståthållare på de Kungl. Slotten, Överceremonimästare, Kabinettskammarherrar, Hovstallmästare, Förste Hovjägmästare, Förste Direktören vid Kungl. Maj:ts Hovkapell och Teatrar, Förste Kammarherre hos Drottningen .

8 Generaladjutants rang.

Expeditionschefer i Konungens kansli, Kabinettsekreteraren, Överintendenter, Kammarherrar hos DD MM drottningarna, Ceremonimästaren, Expeditionschefen i Riksmarskalksämbetet och Hovexpeditionen.
Fram till 1842 – Generaladjutanter.

9 Klassen var ledig efter 1870.

10 Klassen var ledig.

11 Överstes rang.

Överstar, Överfältläkare i Armén, Kommendörer i Kungl. Flottan, Överdirektören för Mariningenjörsstaten, Överfältläkare vid Kungl. Flottan, Inspektören i Lotsstyrelsen, Lantmäteridirektören, Stallmästaren vid Hovet, Kammarherrar, Hovjägmästare, Förste Hovintendenten.
Tidigare också Guvernören vid Krigsakademin.

12 Klassen var ledig efter 1720.

13 Klassen var ledig efter 1714.

14 Rang mellan överste och överstelöjtnant.

Revisionssekreterare, Riksheraldicus.

15 Klassen var ledig efter 1714.

16 Klassen var ledig efter 1714.

17 Klassen var ledig efter 1714.

18 Rang mellan överste och överstlöjtnant II.

Expeditionssekreterare, Kansliråd och Byråchefer i Kungl. Maj:ts kansli, Hovrättsråd, Krigshovrättsråd, Departementschefer f.d. i Fångvårds-, Post- och Tullstyrelserna, Krigsråd, Cheferna för Militärbyråerna i Arméförvaltningens Artilleri-, Fortifikations- och Intendentsdepartementer, Amiralitetsråd, Kommerseråd, Polismästaren i Stockholm, Borgmästaren i Stockholm, Kammarråd, Statskommissarier, Kammarrättsråd, Tulldistriktchefer f.d., Riksarkivarien, Överbibliotekarien i Kungl. Biblioteket, Riksantikvarien, Medicinalråd, Hans Maj:t Konungens tjänstgörande handläggare.

19 Klassen var ledig efter 1870.

20 Klassen var ledig efter 1811.

21 Överstelöjtnants rang.

Överstelöjtnanterna, Fördelningsläkare, Fältintendenter av 1:a graden, Kommendörer av 1:a graden, Direktörer vid Mariningenjörsstaten, Fältläkare vid Kungl. Flottan.
Därefter Stabsläkare i Flotta eller Eskader.

22 Klassen var ledig efter 1808.

23 Klassen var ledig efter 1870.

24 Klassen var ledig efter 1740.

25 Rang mellan överstelöjtnant och major.

Hovintendenter, Slottsfogden på Stockholms slott, Slottsfogden på Gripsholms slott, Livmedici.

26 Klassen var ledig efter 1870.

27 Klassen var ledig efter 1811.

28 Majors rang.

Majorer, Regementsläkare, Fältintendenter av 2:a graden, Fästningsintendenten på Karlsborg, Professorn i Generalstaben, Kommendörkaptener av 2:a graden, Regementsläkaren vid Kungl. Flottan, Överfyringenjören i Lotsstyrelsen, Överjägmästare vid Skogsinstitutet, Kammarjunkare, Understallmästare, Kavaljerer hos DD KK HH Prinsarna.
Näst därefter Ordinarie Provinsialläkare.

29 Klassen var ledig efter 1808.

30 Klassen var ledig efter 1870.

31 Rang mellan Major och Kapten.

Kanslisekreteraren i Statsdepartementen, Protokollsekreterare i Nedre Justitierevisionen, Förste Sekreterare i Utrikesdepartementet, Assessorer i Hovrätterna, Polisdomaren i Stockholm, Myntdirektören, Kommissarier i Riksbanken, Sekreteraren i Riksbanken, Kommissarier i Riksgäldskontoret, Sekreteraren i Riksgäldskontoret.

Näst därefter Häradshövdingar, Lantmäterisekreterare, Landssekreterare, Landskamrerare, Sekreteraren i Överståthållarämbetets avdelning för Polisärenden, Sekreterare i Överståthållarämbetets kansli, Kamreraren i Överståthållareämbetets avdelning för Uppbördsärenden, Borgmästare i Städer av 1:a klassen, Bergmästare.

32 Vice Ceremonimästaren.

33 Räntmästaren i statskontoret.

34 Klassen var ledig efter 1870.

35 Klassen var ledig efter 1811.

36 Kaptens rang.

Kaptener, Ryttmästare, Regementspastorer, Garnisonspastorer, Slottspastor vid Kungl. Krigsskolan, Auditör vid Armén, Krigsarkivarien, Sekreterare vid Fortifikationen, Bataljonsläkare, Läkare vid Kungl. Krigsskolan, Intendenter av 1:a och 2:a klassen, Regementsveterinärer, Kaptener vid Kungl. Flottan, Ingenjörer vid Mariningensjörstaten, Byggmästare därstädes, Extra Ingenjörer därstädes; Vid Flottan: Amiralitetspastorer, Sekreterare, Kamrerare, Intendenter, Advokatfiskaler, Auditörer; Rektorn vid Skeppsgosseskolan, Lotskaptener, Förste Fyringenjörer, Lantmäterifiskalen, Förste Lantmätare, Polisintendenten i Stockholm, Lantträdmästare, Kronofogdar, Borgmästare i Städer av 2:a och 3:e klassen, Rådmän i Stockholm, Kamreraren i Myntverket, Sekreteraren i Generaltullstyrelsen, Postdirektörer, Jägmästare vid Skogstaten, Lektorn vid Skogsinstitutet, Föreståndare vid Skogsskolorna, Arkivarie i Riksarkivet, Bibliotekarier i Kungl. Biblioteket, Legitimerade Lasarettsläkare vid Länslasaretten och Vadstena Kurhus, Professorer, Bibliotekarier vid Universiteten, Räntmästare vid Universiteten, Direktören-, Professorerna- och Sekreteraren vid Akademin för de fria Konsterna.

Näst därefter Stabssekreterare, Stabskommissarier och Uppbördsläkare i Flotta eller Eskader, Kommissionslantmätare, Häradsskrivare, Hovjunkare, Förste Kammarpager.

Förr också Regementskvartermästare, Premieradjutanter, Fältkamrerare, Överintendenter, Regementstallmästare, Proviantmästare, Regementsintendenter, Assessorer vid Kollegier och Fångvårdsstyrelsen, Translatorer i Kungl. Maj:ts kansli, Berghauptman vid Stora Kopparberget, andre Lantmätare.

37 Rang mellan kapten och löjtnant 1.

Registratorer och Arkivarie i Kungl. Maj:ts Kansli, Andre Sekreterare i Utrikesdepartementet, Sekreterare i Hovrätterna, Arméförvaltningen (f.d. Krigskollegium), Marinförvaltningen, Kommerskollegium, Kammarkollegium, Statskontoret och Kammarrätten; Advokatfiskaler i Hovrätterna, Marinförvaltningen, Kammarkollegium och Kammarrätten; Sekreterare vid Universiteten, Ombudsman vid Universiteten, Sekreteraren i Riksbanken, Hovkvartermästare, Hovsekreterare.

38 Rang mellan kapten och löjtnant 2.

Ordinarie kanslist i Kungl. Maj:ts Kansli, Kamrerare och Krigskassör i Arméförvaltningen, Revisionskommisarier i Kammarrätten, Amanuenser i Kungl. Biblioteket, Kamrerare och Kassörer i Riksbanken, Kamrerare i Riksgäldskontoret.

Näst därefter Kamrerare i Marinförvaltningen, Kontrollören i Kontrollverket, Hovkamrerare.

Näst därefter Magistratsekreterare i Stockholm.

39 Löjtnants och underlöjtnants rang

Löjtnanter vid Armen, Sjukhuspräster, Regementsauditörer, Bataljonsläkare, Sjukhusläkare, Andre Intendenter, Underintendenter, Regementsveterinärer, Löjtnanter vid Kungl. Flottan, Extra Ingenjörer vid Kungl. Flottan, Kammarförvaltare vid Kungl. Flottan, Proviantmästare vid Kungl. Flottan, Förrådsförvaltare vid Kungl. Flottan, Kassörer vid Kungl. Flottan, Revisorer vid Kungl. Flottan, Regementsskrivare vid Kungl. Flottan, Bokhållare vid Kungl. Flottan, Fyringenjörer, Lotslöjtnanter, Stuteriveterinärer, Länsveterinärer, Extra jägmästare vid Skogsstaten (efter 10 år), Underläraren vid Ombergs skogsskola (efter 10 år).

Näst därefter Fältläkarstipendiater af 1 klassen, Förvaltare i Flotta eller Eskader, Stipendiater vid Kungl. Flottan.

Näst därefter Underlöjtnanter vid Armen, Bataljonsveterinärer, Underlöjtnanter vid Kungl. Flottan, Kammarskrivare vid Kungl. Flottan, Underingenjörer vid Kungl. Flottan, Extra jägmästare vid skogsstaten, Underläraren vid Ombergs skogsskola.

Näst därefter Vice Auditörer, Amanuensen i Generalstaben, Fältläkarstipendiater, Underläkare, Fältveterinärstipendiater, Verkmästare, Tyg-, Ammunitions-, Gevärs- och Materialförvaltare, Kassaförvaltare, Förvaltare, Kassörer, Förrådsförvaltare vid fortifikationen, Redogörare, Redogörare och Materialförvaltare vid fortifikationen, Apotekare vid Garnisonssjukhus, Musikdirektörer.

40 Rang efter underlöjtnant men före fanjunkare

Rådmän och Magistratssekreterare i Göteborg och Karlskrona, Stadskamreren i Göteborg, Kanslersekreteraren vid Universiteten.

Lämna ett svar

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia