Simon Hendel, Kalmarunionens härold

Härolden över tre kungariken är Kalmarunionens första kända härold. Vi vet att hans namn var Simon och vi vet från hans egen hand och andras att han var härold men vi vet lite om hans bakgrund och verksamhet. Och troligen var han även tysk eftersom det annars är svårt att förstå vad hans bror gjorde i Danzig. Men detta är bara indicier, inte något som kan bevisas.

Det är i ett brev till magistraten i Danzig 1423 där han önskar att de ska ta hand om hans bror Kristian som befinner sig på ett hospital i staden . Det är i det här brevet han titulerar sig Härold över tre kungariken. Brevet finns kvar i Danzigs stadsarkiv och finns med i både Verwohlts artikel ”Valdemar Atterdags och Erik av Pommerns herolder (HT  , s 30-32) och i min egen om medeltidens härolder.

Simon Hendels verksamhet i Norden är ganska okänd. Men det finns ytterligare spår bland dokumenten i Diplatorium Danicum.

Simon 1411

Här finns ett från 1411 som säger att Simon Tennemark har utsetts till härold av kung Sigismund av Ungern.  (http://diplomatarium.dk/dokument/14110812001)
Är detta Simon Hendel? Betyder Tennemark ”Danmark” och avser det i så fall hans häroldsnamn?

Simon 1404

Vi vet inte, men vi vet att drottning Margareta några är före 1411 hade skickat sin härold till just Ungern. Detta nämns i en bisats i ett brev mellan Peter Wargel och Konrad von Jungingen, ordensmästare i Tyska orden. (http://diplomatarium.dk/dokument/14049999045)
Denne härold har inget namn och behöver därför inte alls vara Simon. Kanske var det Bernt Traveman? Vi vet inte och kan endast spekulera/gissa.

Simon 1416

1416 är Simon herold i Fehmarnsund  tillsammans med Bernd Traveman  som i den danska översättningen anges vara härold, men som i min egen översättning inte är det (det är alltså öppet för tolkning eller så har jag fel). Dokumentet är väldigt detaljerat och är helt enkelt en samtida sammanfattning av förhandlingen mellan kung Erik och Hansastäderna. Simon nämns tre gånger i dokumentet så vi får en ganska bra överblick över hans arbete. Enligt dokumentet tycks Simon bland annat under förhandlingarna rest de 17 milen från Fehmarnsund till Flensburg och tillbaka på två dagar. (http://diplomatarium.dk/dokument/14160713001)
Är detta Simon Hendel? Kanske och troligen men inte säkert. Det kan ju vara flera personer som har samma förnamn.

Glöm inte drottning Margareta

När man funderar kring härolder i Norden är drottning Margareta en centralfigur. Hennes politiska linje var att stärka riksstyrelsen genom en för samtiden extremt kontrollerad arkivverksamhet och en administration bygd på meriter snarare än börd. Den danske historikern Haug Eldbjörn har visat i ”Margrete – den siste dronning av Sverreätten (2000) att hennes diplomater/sändebud främst var män från kyrkan.l (Eldbjörn, s 227-40)
Hennes behov av fler personer med kunskaper måste ha varit stor, och kanske var hon när det kom till sändebud mer intresserad av en person som inte var så begränsad av sitt ämbete som präster/munkar var och bättre kunde smälta in i hovlivet. En tysktalande bildad man med rötter i handelshusen passar utmärkt som en brobyggare mellan nordiskt och tyskt frälse och handelsmännen i Hansan.

Ett annat spår är att kung Erik på 1410-talet börjar ge ut kombinerade frälse- och vapenbrev. Det tyder på att man försöker göra något mer än bara ge skattereduktion i utbyte mot militärtjänst. Genom att ge vapenbrev visar kungen/statsmakten att de även styr frälsemannens bild av sig själva.
Jag är inte helt nöjd med att Alexia Grosjean övertolkar min artikel om ”Medeltida svenska sköldebrev” som att Simon skrev ut vapenbrev till nyadlade från 1418. Det är möjligt att han gjorde det, men vi har ingen indikation på att han var inblandad i det heraldiska. Det jag försöker få fram i artikeln är snarare att härolden var involverad i själva kontrollen av adelsstrukturen men att han inte var inblandad i heraldiken eftersom vapensköldarna från denna tid avviker från varandra på ett ganska betydande sätt. (Alexia Grosjean, s 176f)

Många indicier för härolden Simon

Om alla dessa indicier stämmer har vi mellan 1405 och 1425 en gemensam härold för hela Kalmarunionen. Hans namn var Simon Hendel och han var troligen nordtysk och från en köpmannafamilj eftersom han aldrig antyds vara frälse men ändå har nog med skolning för att kunna genomföra ett uppdrag av det här slaget.

Sedan är det upp till dig som läsare att fundera på om de här indicierna är starka nog. Jag är inte helt övertygad men jag tror ändå att det var så. Konsekvensen av detta är att vi bör leta efter en efterträdare till Simon som var verksam under 1430-talet och ytterligare någon som var aktiv under Kristoffer av Bayerns tid på 1440-talet.

Källa

  • Diplomatarium Danicum (digitalt: https://diplomatarium.dk/)

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia