Adel från Sjuhärad

Sjuhärad i södra Västergötland var gränsland mot Danmark fram till 1658 då Sverige erövrade Skåneland. Det märks på frälset i regionen.

Långt in på 1500-talet kom flera av rikets mäktigaste ätter från Sjuhärad, därefter hamnade området i bakvattnet. Ändå finns det här en lång historia av adel. I den här artikeln förekommer de ätter från Sjuhärad som har nått introduktion på Riddarhuset.

Alla (nästan) bilder kommer från Adelsvapen.com

ADLERSPARRE, Adel nr 1988

Sköld: I blått fält en sparre av guld belagd med ett avslitet svart örnhuvud, dexter åtföljd av en nyckel och sinister åtföljd av ett svärd, båda blå, samt åtföljd av tre sporrklingor av guld.
Hjälm: En uppflygande svart örn med en halsring och en däri hängande sporrklinga, allt av guld.

Ätten, som adlades 1757, härstammar från Ulricehamn där stamfadern Christoffer Christoffersson Sundelius var borgmästare.
Ätten upphöjdes senare i friherrlig (nr 337) och grevlig (nr 130) rang.

BJÖRNBERG, Adel nr 359

Sköld: Delad i blått, vari ett balkvis ställt standar av guld, korslagt med ett svärd av silver med fäste av guld, i övre vinkeln åtföljda av en femuddig stjärna av silver, och guld, vari en naturfärgad björn gående på grön mark.
Hjälm: Ett stolpvis ställt svärd av silver med fäste av guld mellan sex standar, växelvis av guld, silver och blått.

Släkten adlades 1646. Härstammar ursprungligen från Lars Joensson som var borgare i Ulricehamn (Bogesund). Hans son Joen Larsson Uplänning gjorde civil karriär och slutade som vice lagman. han adlade 1746 under namnet Björnberg (nr 359). En gren upphöjdes 1751 i friherrligt stånd, nr 237.

CARLHEIM-GYLLENSKÖLD, Adel nr 1661

Sköld: I fält av guld en uppryckt blå sparre belagd med tre femuddiga stjärnor av silver, och nedan åtföljd av en röd borg med tre torn, varav det mellersta spetsigt och de båda andra krenelerade.
Hjälm: Mellan två vingar, dexter delad i svart&guld och sinister delad i guld&svart, en uppstigande svart örnfot, hållande ett järnmärke av guld.

Sven Olofsson och hans son Bengt Svensson var kyrkoherdar i Seglora. Bengt Svensson son Sven Bengtsson var rådman i Göteborg, och hans son Bengt Svensson dy var borgmästare i Karlstad. Hans sonson Svante Carlheim adlades 1719 under namnet Carlheim-Gyllensköld. En adopterad gren upphöjdes 1817 i friherrligt stånd under namnet Gyllensköld men utslocknade redan 1819. Se även Carlheim och Gyllensköld.

DRAKE AV INTORP, Adel nr 82

Sköld: I blått fält en sparre över en sexuddig stjärna, allt av guld.
Hjälm: Mellan två delade vesselhorn en sexuddig stjärna.

Uradel från Ås och Kinds härader. Känd från 1340-talet. Stjärnan infördes i vapnet senast 1421 av Arvid Jönson. Sonen Olof Arvidsson tog sin moders vapen och blev stamfader för yngre Stenbocksätten. Introducerad 1625.

EHRENHIELM, Adel nr 846

Sköld: Delad, i blått fält en flygande duva av silver som i näbben bär en grön lagerkvist, och rött fält. Skölden delas av en vågad bjälke av silver.
Hjälm: En duva av silver som i näbben håller en grön lagerkvist.

Stamfadern Sveno Jonæ Westrogothus kom från Marks härad. Sonen Johan Salonius adlades 1673 och ätten dog ut 1814. Rent krasst var det inte Johans egna meriter som gav adelskapet utan mer sannolikt att hans svågrar var Lars Bengtsson Skytte av Sätra och Johan Bengtsson, friherre Skytte av Duderhof.

GYLLENBERG, Adel nr 1030

Sköld: Av ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari två avslitna och mot varandra vända svarta drakhuvuden, och blått, vari ett berg av guld.
Hjälm: En uppstigande drake med utbredda vingar, allt av guld.

Släkten adlades 1682. Erik var son till Erik Gustavsson och hans bror Gustav adlades Palmqvist.

GYLLENSKÖLD, Adel nr 1270

Sköld: I fält av guld en svart fläkt örn, och ovan i blå ginstam tre balkar av silver.
Hjälm: Mellan två vingar, dexter delad i silver&svart och sinister delad i svart&sinister, ett uppkommande svart örnhuvud.

Ätten stammar från kyrkoherde Sven Olofsson, Seglora. Hans son Bengt Svensson var tillika kyrkoherde i Seglora. Hans son Sven Bengtsson var rådman i Göteborg och sonsonen Bengt Svensson var borgmästare i Karlstad. Bengt Svensson dy:s son Sven Carlheim adlades 1690 under namnet Gyllensköld.
Se även Carlheim-Gyllensköld.

Den medeltida högfrälseätten

GYLTA, uradel

Sköld: Kvadrerad i guld och blått.
Hjälm: Sex påfågelfjädrar.

Uradel känd från slutet av 1300-talet. Den uppträder då i Marks och Vedens härader. Ett vapen i Hönsäters kapell är återgivet i silver&blått. Utdöd under 1600-talets första hälft.

HALL von, Adel nr 2328

Sköld: I blått fält ett (”uppåt avtagande”) berg av silver med tvärt avhuggen topp under en femuddig stjärna av guld.
Hjälm: Ett stolpvis ställt svärd med naturfärgad klinga och fäste av guld; klingan omgiven av två lagerkvistar bildande en krans, och fästet överlagt med två korslagda blå kommandostavar, allt mellan dexter en fana och sinister ett standar på blå stång med fransar och snoddar av guld samt båda ”fälttecknen utåt svävande” och belagda med ”Västergötlands vapen; i fält, ginstyckat i svart och guld, ett lejon med motsatta tinkturer, i det svarta fältet åtföljt av två femuddiga stjärnor av silver.

Ätten härstammar ursprungligen från Borås, den enda adlade boråssläkten. Den adlades 1858 enligt §37 1809.

HAND, Adel nr 59

Sköld: I blått fält en avhuggen högerhands insida av silver.
Hjälm: Hand av silver mellan två växelvis delade vesselhorn, delade i silver&rött och rött&silver.

Uradel från Kinds härad känd från 1488. Tog med Arvid Knutson namnet Drake av Hagelsrum. Vapnets tinkturer ändrades från blått&silver till rött&silver. Introducerad 1625 och utslocknad före 1656.

KAFLE, Adel nr 70

Sköld: I blått en balkvis ställd kavle, på kaveln en uppflygande fågel, och under kaveln en utväxande halv lilja allt av guld.
Hjälm: En gul eskulapstav med grön orm mellan fyra blå fänikor.

Uradel från Gäsene härad känd från 1442. Introducerad 1625.

LILLIE, Friherre nr 168

Sköld: Fyrstyckad genom ett kors.
Hjärtsköld: I rött fält en lilja av silver.
Fält 1: Delad i blått, vari två korslagda kanoner av guld och silver vari en skans.
Fält 2: I guld en krona runt en blå kon, åtföljt av tre röda kulor på var sida.
Fält 3: I silver tre ginbalksvis ställda röda hjärtan genomborrade av en pil.
Fält 4: Tre gånger styckad i blått, vari en ??? av silver, och guld och rött, vari en ????.
Hjälm 1: En lilja av silver mellan två vesselhorn växelvis delade i rött&silver och silver&rött och åtta standar växelvis delade i silver och rött.
Hjälm 2: Ett uppstigande lejon med dubbelsvans av silver hållande en svart ringlande orm kring en kalk av silver.

Uradel från Västergötland. Lillie erhöll genom Johan Abraham Bengtsson titeln friherre och herre till Hjärtared i Tvärreds socken i samband med upphöjelse till friherrligt stånd 1719. Den har sitt ursprung ur Lillie av Aspenäs. Ätten dog ut 1813.

LIND, Adel nr 262

Sköld: I guld ett bjälkvis liggande stock med därur uppväxande tre gröna lindblad.
Hjälm: Tre gröna lindblad på kvistar.

Ätten adlades 1575. Introducerade 1638. Dog ut 1642.

MANNERCRANTZ, Adel nr 1447

Sköld: Kluven, i blått två stolpvis ställda granater av guld med silverflammor, och guld vari en grön bjälke.
Hjälm: En uppstigande bepansrad man av silver hållandes en granat av guld med flammor av silver.

Ätten adlades 1710 och dog ut 1849.

MANNERSKÖLD, Adel nr 1033 och 128

Sköld: I blått fält en halv bepansrad man hållandes ett avbrutet svärd, allt av silver.
Hjälm: En hjälm av silver, och ovan ett blått band på en stång.

Ätten adlades 1612 och dog ut 1690.

PALMQVIST, Adel nr 670

Sköld: Delad, i silver, vari två korslagda gröna palmkvistar, och blått, vari ett berg av guld.
Hjälm: Två korslagda gröna palmkvistar.

Erik Gustafsson var arrendator av kronans inkomster i marks och Kinds härader från 1622. Hans son Gustaf Berg gick i faderns ekonomiska spår och var räntmästare och adlad 1660. Ätten utdöd 1712 men fortlever i en friherrlig gren genom Gustavs son Magnus.
Se även Ätten Gyllenberg, som utgår från Gustavs bror Erik Bergh.

RIBBING, Adel nr 15

Sköld: I blått fält tre sjöblad av guld, ställda 2 över 1.
Hjälm: Ett sjöblad av guld mellan två vesselhorn, växelvis delade i guld&blått och blått&guld.

Uradel som härstammar från gränstrakterna mellan Mark och Halland. Några av de tidigaste medlemmarna av ätten kan härledas till Marks härad. Ätten introducerades 1625 i riddarklassen. De tillhör gruppen Sjöbladsätter som alla leder sitt ursprung till sent 1200-tal.

ROSÉN von, Friherre nr 397

Sköld: I blått en obelisk av guld omvirad två varv av ett rött band, och åtföljd av två rosor av silver. Runt skölden en bård av guld.
Hjälm 1: Ett granatäpple med stjälk, allt av guld mellan två blå vesselhorn, omvirade tre varv av en grön ranka med rosor av guld.
Hjälm 2: Över ett stolpvis ställt svärd, delat i svart och guld, en våg av guld.

 

Ätten adlades 1816, och upphöjdes 1843 i friherrlig värdighet (nr 397), varvid den adliga ätten upphörde.

ROSEN von ROSENSTEIN, Adel nr 2055

Sköld: Störtad gaffelstyckning, i blått, en ros av guld, och i rött, en ros av guld, och i guld en röd obelisk. Mellan det blå och det röda fältet en krona av guld.
Hjälm: En grön stam omvirad av en grön ranka med rosor av guld mellan två plymer, dexter blå och sinister röd.

Ätten adlades 1762 och dog ut 1836.

ROSENBLAD, Greve nr 123 –
ROSENBLAD, Friherre nr 323

Sköld: Kvadrerad och belagd med hjärtsköld.
Hjärtsköld: I fält, styckad i blått och rött, en eskulapstav av guld, på var sida åtföljd av en ros av silver.
Fält 1: Svart, vari en störtad spets av guld, belagd med en röd ros.
Fält 2: Av guld, vari en sinistervänd vakande blå trana.
Fält 3: Av silver, vari en grön eklövskrans.
Fält 4: Blått, vari en (balanserad) våg av guld.
Hjälm 1: Ett granatäpple med stjälk av guld mellan två blå vesselhorn, omvirade tre varv av en grön ranka med rosor av guld.
Hjälm 2: Ett lejon av guld hållandes en hillebard av guld omvirad av en grön ranka (ej på det friherrliga vapnet)
Hjälm 3: Ett uppstigande rött lejon, hållande i höger tass en ”växande” (tilltagande) måne av silver och i vänster tass en nyckel av guld.
Sköldhållare: Dexter en svart örn av guld, och sinister svart örn med en krona av guld; båda stående på ett postament av guld.

Mattias Rosenblad upphöjdes först i friherrlig värdighet 1805 för sina tjänster vid A Reuterholms maktövertagande 1794, då Mattias tog statssekreterareposterna i finans-, eckliastik- och inrikesexpeditionerna.
Vid statskuppen 1809 blev Mattias kvar som statsråd för vilket han belönades med grevlig värdighet 1815. Mattias övertog justitatiestatsminister 1829 i vilket han kvarstod till 1842.

ROSENBLAD, Adel nr 2013

Sköld: I sköld styckad i blått och rött en eskulapstav av guld, på var sida åtföljd av en ros av silver.
Hjälm: Två blå vesselhorn, omvirade av en grön ranka med rosor av guld.

Ätten adlades 1770. Den stammar från kyrkoherden Erik Rosenius i Sexdrega. Eriks femte barn, Eberhard, var läkare och intendent vid Ramlösa brunn. Han ligger begravd i Lunds domkyrka.

ROSENQVIST, Adel nr 123

Sköld: I silver en bjälkvis lagd stock i grönt med därur uppväxande gröna stjälkar med röda blommor.
Hjälm: En grön blomstjälk med fyra gröna blad och en blomma av silver.

Ätten stammar på kvinnosidan ur ätten Tysk. Ätten adlades 1548.

RUUTH, Adel nr 271

Sköld: Delad i guld, vari tre blå ruter, och silver, vari en utkommande svart örn.
Hjälm: Ett blått ruter mellan två vingar, delade i guld&blått och blått&guld.

Ätten stammar ur Ulf och Jon Andersöners ätt, med vilka de för identiskt vapen. Ätten Ruuth adlades 1591, introducerades 1625 och dog ut efter 1686.

SANDBERG, Adel nr 1486

Sköld: Delad i blått, vari tre femuddiga stjärnor av guld, ställda 2 över 1, och silver, vari ett svävande blått berg.
Hjälm: En femuddig stjärna av guld mellan fyra plymer i rött, guld, rött och guld.

Ätten adlades 1714 och dog ut 1815. ätten stammar från Dalstorp i Kinds härad.

STENBOCK, Greve nr 12

Sköld: Kvadrerad och belagd med hjärtsköld;
Hjärtsköld: Delad i guld, vari en uppkommande svart stenbock, och ett i svart och guld schackrutat fält.
Fält 1,4: Blått vari en sparre ovan en sexuddig stjärna, allt av guld (gamla Drakevapnet).
Fält 2,3: Av guld, vari en beväpnad arm av silver, hållande en pistol
Hjälm 1: Mellan två vesselhorn, delade i guld&svart och svart&guld en svart stenbock med framfötterna framför dexter horn
Hjälm 2: En brun häst ”i fullt språng och lopp” med beväpnad ryttare, i höger hand hållande en ”låssande pistol medh eldzflamma uthur munnen och fängehålet”.
Hjälm 3: Sju fanor, växelvis i blått och svart.

Ätten upphöjdes 1651 i grevlig värdighet ur friherrliga ätten Stenbock till Öresten nr 1.

STENBOCK till Öresten, Friherre nr 1

Sköld: Kvadrerad sköld; Fält 1.4: Delad i guld, vari en uppstigande svart stenbock, och ett i svart och guld schackrutat fält. Fält 2,3: blått, vari en sexuddig stjärna stjärna, allt av guld (gamla Drakevapnet).
Hjälm 1: En uppstigande svart stenbock mellan (och framför) två vesselhorn, delade i guld&svart och svart&guld.
Hjälm 2: Sju fanor, växelvis blå och guld.

Ätten benämns den yngre Stenbocksätten då Arvid Knutsson tog sin morfars namn och förde in hans vapen i sitt. Arvid var på fädernet Drake av Intorp från Kinds härad. Ätten upphöjdes i friherrlig värdighet 1561, vid Erik XIV:s kröning. Den introducerades 1625 som nummer 1, och upphöjdes 1651 i grevlig värdighet.

STENBOCK till Torpa, Friherre

Sköld: Kvadrerad sköld;
Fält 1,4: Blått, vari en sparre ovan en sexuddig stjärna , allt av guld (gamla Drakevapnet).
Fält 2,3: Delad, i guld, vari en uppkommande svart stenbock, och ett i svart och guld schackrutat fält.
Hjälm 1: Sju fanor, växelvis blå och guld.
Hjälm 2: En uppstigande svart stenbock mellan (och framför) två vesselhorn, delade i guld&svart och svart&guld.

Ätten upphöjdes i friherrlig värdighet 1561 vid Erik XIV:s kröning. Dock introducerades den aldrig. Den dog ut 1632 Ätten tillhör den yngre Stenbocksätten, vilka alla härstammar från Arvid Knutsson Drake av Intorp och Anna Gustavsdotter Stenbock.

STENFLYCHT, Adel nr 1504

Sköld: Kluven, sex gånger delad i blått och guld, och silver, vari en röd stengavel.
Hjälm: Två vingar sex gånger delade i blått och guld.

Ätten stammar från Länghem, Kinds härad. Den adlades 1716 och dog ut 1758.

STORE, Adel nr 79

Sköld: I blått fält en sparre och under den en femuddig stjärna allt av silver.
Hjälm: En sexuddig stjärna av silver mellan två vesselhorn, växelvis delade i guld&blått och blått&guld.

Uradel känd från 1417. Den kan härledas till Kinds härad där den hade hela sitt godsinnehav samlat. Ätten introducerades 1625. Den dog ut efter 1657.

Den medeltida frälseätten Störle

STÖRLE, Uradel

Sköld: I blått fält en avhuggen björnram.
Hjälm: Två blå vesselhorn vardera belagda med en vit bjälke.

Uradel. Tomas Störle och Niels Nilsen uppträder i Gässlösa, Vedens härad under 1300-talets mitt. Senare led är knutna till Halland. Ätten dog ut 1633, på svärdssidan redan 1557.

 

SVENSKE & LILJA av Värnäs, Adel nr 258

Sköld: I blått fält en halv lilja av guld under en sparre av silver.
Hjälm: En halv lilja av guld.

Uradel som först uppträder i Kinds och Vartofta härader 1413. Ättens sista medlem gifter sig med den ofrälse Peder Larson Svenske (känd 1527-1556). Om denne Svenske har något samband med den 1638 introducerade ätten Svenske är okänt med de för samma vapen som ätten Lilja av Värnäs. Vapnets tinkturer är hämtade från Svenskevapnet. Introducerad 1638.

Den medeltida frälseätten Tysk
.

TYSK, Uradel

Sköld: I fält av silver ett rött råbockshorn.
Hjälm: Två buffelhorn tre gånger delade i vitt och rött.

Väpnaren Olof Tysk fick sköldebrev 1461 av Kristian I med lydelsen ”enn rödh raabucketack i et hwit field oc two rödha vaeselhorn owen paa hielmen”. Den återgivna visar dock den hjälmprydnad som återgivits i blasoneringen.
Ätten Tysk har varit nära förbunden med Vinstorpaätten och fick även frälse på gårdar som ägts och framledes skulle komma att ägas av Vinstorpaätten, däribland flera i Tvärreds socken. Senare led av ätten förde i vapnet tre stormhattar ställda 2 över 1. Ätten Tysk är stamsläkt för ätten Rosenqvist.

TÖRNEFELT, Adel nr 1051

Sköld: Kluven i blått och guld vari en grip i omvända tinkturer hållandes en grön rosstjälk med en röd blomma.
Hjälm: Ett griphuvud av guld mellan fyra flaggor, fyrstyckad i svart & guld & guld & grönt respektive guld & grönt & svart & guld.

Ätten, som härstammar från Fänneslunda, Ås härad, adlades 1653. ätten dog ut 1718.

ULF OCH JON ANDERSSON

Sköld: Kluven, i guld, vari tre blå ruter ställda 2 över 1, och silver, vari en utkommande halv svart örn.
Hjälm: Ett blått ruter mellan två vingar delad i guld&blått och blått&guld.

Ätten adlades 1524, men dog ut innan introduceringen. Den adliga ätten Ruuth i Västergötland härstammar på kvinnosidan från denna ätt.

WAHLFELT, Adel nr 1930

Sköld: Delad, av guld en blå sporrklinga mellan två blå rundlar, och blått vari en val av silver.
Hjälm: Två standar med Västergötlands vapen; ginstyckat i svart och guld vari ett lejon i omvända tinkturer, i det svarta fältet åtföljt av två stjärnor av silver.

Ätten stammar från gården Valhalla i Kölingared och hade även gård i Böne socken, Redvägs härad. Den adlades 1751.
Notera att det ännu 1751 ansågs olämpligt att allt för tydligt hänvisa till något så hedniskt som Valhalla, så det blev en val istället för denna inlandsfamilj.

WINGEFLYCHT, Adel nr 1393

Sköld: I blått fält en balk av guld, i övre dexter hörn belagd med en blå femuddig stjärna och åtföljd av två vingar av guld.
Hjälm: En femuddig stjärna av guld mellan två vingar, delade i blått&guld och guld&blått.

Ätten stammar från Ås härad. Den adlades 1703 och dog ut 1812.

ZITTELBERG, Adel nr 923

Sköld: I rött en soldat i harnesk hållandes en hillebard, allt av silver, ovan en ginstam i blått, vari tre rundlar av silver.
Hjälm: En bepansrad arm av silver hållande en grön lagerkrans mellan två vingar delade i blått&rött och rött&blått.

Ätten härstammar från Sätila, Marks härad. Den adlades 1678 och slöts 1697.

Lämna ett svar

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia