Bragdvapnet hos Wrede av Elimä

Coat of arms of Wrede af Elimä. Image: adelsvapen.com
Coat of arms of Wrede af Elimä. Image: adelsvapen.com

Har du gjort något speciellt och fått ett heraldiskt vapen som minner om din insats, då har du fått ett bragdvapen.

Se bilden här ovan. Den visar den friherrliga släkten Wrede av Elimäs vapensköld. I det första fältet syns en brun häst med en krona på huvudet. Det är ett bragdvapen till minne av ryttmästaren Henrik Wrede som 1605 vid slaget i Kirkholm överlät sin häst till kung Karl IX men själv stupade. Konungen skrev själv till rikets råd 24/9 1605 ”om en livländare vid namn  Henrik de Wrede, icke hade hulpit oss på sin häst igen, då hade vi kommit levandes eller döda uti fiendens händer

För sina insatser lovades han efterkommande att friherrlig värdighet, vilket infriades 1654 då sonen Carl Henrik Wrede utnämndes.
Den ekonomiska ersättningen kom desto snabbare och var riklig: 700 daler av tullmedlen i Åbo och Reval, i donation till betydande egendom. Flera stora byar i Borgå socken i Finland samt Nummis (senare Frugård) och Sällinge i Mäntsälä socken, Finland.

Wredes hela bragdvapen i ord

Så här blasoneras hela vapnet i sköldebrevet:
”. . . Een fyradubbel fördeelt sköldh, der midt uthi, som förra Wredernes stamvapn varit hafver, een grön lorbehr crantz medh fem röda roser uthi ett guhlt fiäll. Uthi den öfverste skölden på högre sijdan een brunachtig springande häst, sahlat och oppbetzlat, hafvandes på hufvudet een gyllende chrona uthi ett hvijt fiäll. Uthi den öfverste skölden på vänstre sijdan een man i fult couretz med ett bart svärd i handen, hafvandes ett rödt felttekn kring om sigh och een rödh plumatie i caschetten uthi ett guhlt fiäll. Uthi den högre nederst skölden een gyllende chrona medh tvenne i korss stående blancke svärdh uthi ett rödt fiell. Uthi den vänstre nederste skölden ett guhlt leijon uthi ett blått fjäll. Ofvan på skölden två öpne tornerehielmar. Hielmtecket, crantzerne med guult, blått, rödt och hvijt fördelte. Hvarthera hielmen med een frijherre chrona på. På den högre hielmchronan står een lorbär crantz med fem röda rosor emellan tvenne vingar, den högre guul och den vänstre rödh. Uthur den vänstre hielmchronan opstår ett guhlt leijon, hafvande i den högre foten een blå flagga och i den vänstre een hvijt flagga. Bakom leijonet står i lijka motto een blåå och en hvijt flagga, aldeles som heela detta vapnet med sine egentelige färgor här hoos repræsenterat och afmåhlat står. . . .”

 

Källa: Riddarhuset.se och wredes.com/